เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ

เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด 27 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม 102 รายและผู้ป่วยเสียชีวิต 13 ราย ซึ่งเข้าฤดูฝน เพียงสองเดือนพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต สูงกว่า 5 ปีย้อนหลัง และยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและระมัดระวังในการที่จะนำเห็ดมาประกอบอาหารและบริโภค

Message us