ข้อมูลพื้นฐาน

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี            

1 นางอรปรียา ฤทธาพรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1   เบอร์โทร 061-0288289

2 นายชัยเจริญ ภัควันต์ กำนันตำบลท่าไห/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 เบอร์โทร 083-8272139  

3 นางเบญจพร  ตระการจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 เบอร์โทร 093-1541825  

4 นางเพชรา นวลศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 เบอร์โทร 086-9965319  

5 นายณรงค์ แสงสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 เบอร์โทร 092-6875229  

6 นายวุฒิศักดิ์ ภัควันต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 เบอร์โทร 087-0081199  

7 นายพลตรี   แสงสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 เบอร์โทร 093-4095581  

8 นายณรงค์ สังฆะศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 เบอร์โทร 061-5315088

9 นายบุญมา ดวงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 เบอร์โทร 091-8323077  

10 นายไกรทอง ดวงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 เบอร์โทร 080-0694581

11 นางศิริพร คำประวัติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11 เบอร์โทร 095-6155312  

12 นางดวงเดือน ภัควันต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 เบอร์โทร 098-3152789  

13 นางกิ่งแก้ว จันทร์เติบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13 เบอร์โทร 080-7967849  

Message us