แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

Message us