– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนตำบลท่าไห ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566)

ท่านสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูปภาพด้านล่างนี้

Message us