งานการเงินและบัญชี

– รานงานการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน

ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565

มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

– รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

-รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

-รายงายการเงินประจำปีงบประมาณ

-แผนการใช้จ่ายเงิน

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2566)