งานการเงินและบัญชี

– รานงานการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน

ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566

มกราคม 2567

กุมภาพันธ์ 2567

มีนาคม 2567

– รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

-รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

-รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

-แผนการใช้จ่ายเงิน

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1/2567

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2/2567

Message us