กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         – พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 

         – พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

         – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและกาบริหารงานภาครัฐ พ.ศ.2560

         – พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

         – พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496

         – พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

         – พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

         – พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

         – พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

         – พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         – พระราชบัญญัตฺจัดตั้งศาลปกครอง

Message us