– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ