งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

งานบริการเพื่อประชาชน

 

งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs

 

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ

Message us