วิสัยทัศน์ อบต.ท่าไห

“เป็นเลิศโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรม ดูแลประชาชนอย่างโปร่งใส เข้าใจแก้ปัญหา นำพาตำบลให้เป็นสุข”

E-OFFICE DLA

SCAN ME

บริการประชาชน

กิจกรรมและโครงการ อบต.ท่าไห

ระเบียบและข้อบังคับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง