การบันทึกข้อตกลงความร่วมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 25 กันย

Read more

การประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันเสาร์ที่12 ส

Read more

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาค

Read more