วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

                “เป็นเลิศโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรม ดูแลประชาชนอย่างโปร่งใส เข้าใจแก้ปัญหา นำพาตำบลให้เป็นสุข”

Message us