การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หหมวดที่ 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง

Message us