Home

slider1
slider1
previous arrow
next arrow

นายก อบต.ท่าไห

ปลัด อบต.ท่าไห

ข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมและโครงการ

ข่าวประกาศราคากลาง

18 มีนาคม 2024 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายทางดงบ้านไร่ – นานายนิคม ยุทธเสน บ้านท่าไห หมู่ที่ ๑๒
15 มีนาคม 2024 โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนางลำพอง ถึงบ้านนางนิตยา
15 มีนาคม 2024 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายทางนานายเฉลิมพล ตระการจันทร์ – นานางสุภีร์ พันธ์ศิริ บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5
15 มีนาคม 2024 โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนางสมศรี ครองยุติ ถึงบ้านนายสีทา ดวงสมร
12 มีนาคม 2024 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายทางบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 – นานายค่าย ถาวรพัฒน์ บ้านโนนจานใหม่ หมู่ที่ 8

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห

Message us