การประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีมติรับหลักการในวาระที่ 1

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ

พิจารณา ร่างงบประมาณ วาระที่ 2 การแปรญัตติ

และวาระที่ ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 59,368,000 บาท

Message us